algemene voorwaarden

Brieven van boven is een project van Hanneke Nijland Communicatiemanagement en kent dezelfde leveringsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle producten, cursussen, modulen, diensten die ik bied via Hanneke Nijland communicatiemanagement, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Hanneke Nijland Communicatiemanagement.

1. Definities Algemene Voorwaarden

Deelnemer: iemand die een product of dienst afneemt bij Hanneke Nijland Communicatiemanagement.

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de deelnemer en Hanneke Nijland communicatiemanagement: inschrijving, algemene voorwaarden en overige gemaakte afspraken.

Aanmelding: deelnemer laat per mail weten dat hij 1 van de producten of diensten van Hanneke Nijland communicatiemanagement afneemt

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
2.2. De deelnemer gaat er bij aanmelding mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hanneke Nijland communicatiemanagement verwijst bij inschrijving naar deze voorwaarden, zodat deelnemers ze door kunnen nemen.
2.3.  Hanneke Nijland communicatiemanagement kan deze algemene voorwaarden altijd wijzigen, en stelt deelnemers op tijd op de hoogte van eventuele wijzigingen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer sluit Hanneke Nijland communicatiemanagement uit.

3. Totstandkoming overeenkomst m.b.t. aanmelding voor producten en diensten van Hanneke Nijland communicatiemanagement
3.1. Een overeenkomst komt tot stand als een deelnemer na zijn of haar aanmelding een deelnamebevestiging van Hanneke Nijland communicatiemanagement ontvangt.
3.2. De deelnemer garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij aanmelding helemaal kloppen en volledig zijn. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onjuist of onvolledig doorgeven van zijn of haar gegevens.
3.3. Hanneke Nijland communicatiemanagement kan een overeenkomst met de deelnemer bij wanprestatie van de deelnemer eenzijdig beëindigen. Ook de toegang tot het aanbod van Hanneke Nijland communicatiemanagement kan dan gestopt worden.
3.4.  Hanneke Nijland communicatiemanagement heeft vervolgens de verplichting om deelnemers te bieden waarvoor zij zich hebben aangemeld.
3.5. vanwege verbetering van de kwaliteit houdt Hanneke Nijland communicatiemanagement het recht tussentijds aanpassingen te doen aan haar producten en diensten.
3.6. Wanneer er onvoorzien één van de afspraakdata- en tijden komt te vervallen, mag ha Hanneke Nijland communicatiemanagement die tijd op een andere manier invullen.
3.7.  Hanneke Nijland communicatiemanagement is niet aansprakelijk voor en hoeft geen vergoeding of inhaaloptie te bieden als een deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op al gemaakte afspraakdata en -tijden.
3.8. Alle aanbiedingen van Hanneke Nijland communicatiemanagement zijn vrijblijvend. We doen ze onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Eventuele vergissingen of fouten zijn niet bindend. Elke aanbieding geeft alle informatie zodat deelnemers duidelijk weten wat wederzijdse rechten en plichten zijn.

4. Herroepingsrecht
4.1. De deelnemer heeft het recht om een overeenkomst tot 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Eventuele kosten met betrekking tot het terugsturen van geleverde zaken zijn voor rekening van de deelnemers.
4.2. Is de deelnemer al begonnen tijdens deze 14 dagen, dan betaalt hij het gedeelte dat al is afgenomen.

5. Annulering
5.1. annulering is mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Zie 4, herroepingsrecht.
5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht is altijd schriftelijk (per brief of per e-mail). De datum van het poststempel van de annuleringsbrief of de verzenddatum van de desbetreffende e· mail geldt als aanzegdatum van de annulering.

6. Indeling en tijdstippen programma’s en diensten
6.1. Hanneke Nijland communicatiemanagement heeft het recht de indeling van haar diensten en ook plaats en tijd te wijzigen of af te gelasten. Deelnemers ontvangen in dat geval bericht per e-mail en eventuele aanbetalingen krijgt hij of zij retour gestort.

7. Betaling
7.1. Betaling van producten en diensten zijn volgens de betalingsafspraken die vooraf worden aangegeven op hannekenijland.nl of in de bevestigingse-mail. Bij niet op tijd betalen kan de deelnemer toegang tot producten of diensten worden ontzegd. Bij bekostiging door derden blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling. Door het niet bezoeken van een van de onderdelen van producten of diensten vervalt de financiële verplichting niet.
7.2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn op de factuur is de deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De deelnemer is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Bij deelnemer worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Van de door Hanneke Nijland communicatiemanagement verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan Hanneke Nijland communicatiemanagement voorbehouden.
8.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën ,opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanneke Nijland communicatiemanagement.
8.3. Het is, zonder schriftelijke toestemming van Hanneke Nijland communicatiemanagement niet toegestaan lesmateriaal van Hanneke Nijland communicatiemanagement aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1.  Hanneke Nijland communicatiemanagement heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.
9.2.  Hanneke Nijland communicatiemanagement is pas in verzuim als de deelnemer haar schriftelijk per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en 10 werkdagen voor nakoming ervan heeft gesteld.
9.3.  Hanneke Nijland communicatiemanagement is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van producten of diensten, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van Hanneke Nijland communicatiemanagement voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.
9.5.  Hanneke Nijland communicatiemanagement is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten zij gebruik maakt.
9.6.  Hanneke Nijland communicatiemanagement is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de website via links verwijst.
9.7. De deelnemer moet een vordering op Hanneke Nijland communicatiemanagement binnen één jaar doen, nadat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan of de schade bij de deelnemer bekend werd. Deze vordering moet schriftelijk worden ingediend. De deelnemer vrijwaart Hanneke Nijland communicatiemanagement van vorderingen van derden uit welke hoofde ook, het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de deelnemer.

10. Klachtenprocedure
10.1. deelnemers kunnen hun klachten per brief of e-mail kenbaar maken. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en hannekenijland.nl reageert binnen 2 weken.

11. Website en nieuwsbrief
11.1.  Hanneke Nijland communicatiemanagement heeft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen getroffen om de gegevens die via de website worden verstuurd en verkregen te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

12. Privacy, Foto’s en Filmopnamen
12.1.  Hanneke Nijland communicatiemanagement verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2.  Hanneke Nijland communicatiemanagement legt de persoonsgegevens van de deelnemer vast voor de acceptatie en de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3.  Hanneke Nijland communicatiemanagement kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de deelnemer te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Hanneke Nijland communicatiemanagement. Wil de deelnemer dat niet, dan kan hij dat via info@hannekenijland.nl laten weten.
12.4. De persoonsgegevens van de deelnemer worden verder gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.
12.5. De deelnemer heeft inzage in zijn persoonsgegevens en recht op verbetering van deze gegevens.
12.6. persoonsgegevens worden nooit aan derden gegeven.
12.7  Hanneke Nijland communicatiemanagement kan tijdens de bijeenkomsten, trainings-/ cursusdagen voor trainings- of promotiedoeleinden foto’s en/of filmopnamen maken.

13. Algemene bepalingen
13.1. Als Hanneke Nijland communicatiemanagement op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat deelnemer één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet na hoeft te komen.
13.2. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de overeenkomst. Als een bepaling uit de overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet· afdwingbaar mocht zijn, zal Hanneke Nijland communicatiemanagement binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van Hanneke Nijland communicatiemanagement zo veel mogelijk benadert.
13.3. De door Hanneke Nijland communicatiemanagement verzonden e-mailberichten gelden als ontvangen binnen 24 uur nadat zij verzonden zijn aan het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. Op de rechtsverhouding tussen de deelnemer en Hanneke Nijland communicatiemanagement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter te Almelo is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van tussen de deelnemer en Hanneke Nijland communicatiemanagement ontstane geschillen.
14.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.